Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die van persoonsgegevens gebruikmaken, dus dit raakt ook jouw organisatie of vereniging.

Ondersteuning nodig?

  • Het NOV heeft een 7-stappenplan ontwikkeld dat  je op weg helpt  met het opstellen van privacybeleid, het bewaren van persoonsgegevens, het informeren van vrijwilligers hoe om te gaan met gegevens en het melden van datalekken.
  • Team sporservice Noord-Holland biedt een training: Uw sportvereniging AVG proof?
  • In het voorjaar wordt er in de BUCH-gemeenten meerdere bijeenkomsten  georganiseerd over dit onderwerp. Houd hiervoor de website van de vrijwilligersacademie in de gaten.

Als organisatie kunt je je vrijwilligersbeleid verbeteren en de betrokkenheid van vrijwilligers versterken door de dialoog met hen goed te organiseren.

Als vrijwilliger kun je meer betekenen voor de organisatie waarvoor je jezelf inzet.  Dat kan door deel te nemen aan vormen van medezeggenschap binnen de organisatie.

Meer informatie is te vinden op: http://www.medezeggenschapvrijwilligers.nl/

Wanneer een vrijwilliger misbruik maakt van zijn positie, heeft dat ingrijpende gevolgen voor het slachtoffer en de organisatie. Als organisatie waar vrijwilligers werken met kwetsbare doelgroepen (bijv. minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking), hoor je er alles aan te doen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Als bestuur kun je direct aan de slag met:

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud: voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan wordt.

Op de website vrijwilligerswerk.nl  zijn verschillende handboeken en informatie te vinden. Deze kunnen ondersteunen bij het maken en onderhouden van vrijwilligersbeleid.

Uiteraard kan het Steunpunt Vrijwilligerswerk u ook ondersteuning bieden.

Vacatures die binnenkomen worden getoetst aan de onderstaande criteria. Deze zijn opgesteld door de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).

Functie-eisen Vrijwilligerswerk dient voor een grote groep mensen toegankelijk te zijn. Daarom worden geen opleidingseisen gesteld (behalve, indien noodzakelijk, rijbewijs of EHBO-diploma). Bij ervarings-, sekse- en leeftijdseisen moet de reden hiervoor acceptabel zijn (bijvoorbeeld vrouwen in een blijf-van-mijn-lijf-huis).

Begeleiding en overleg Er is een vast contactpersoon die ondersteuning en begeleiding biedt. Er moet een mogelijkheid zijn voor onderling overleg met andere vrijwilligers. Het takenpakket van de vrijwilliger dient duidelijk omschreven te zijn.

Tijdsduur De organisatie mag van de vrijwilliger maximaal 20 uur per week inzet vragen. De vrijwilliger kan uiteraard zelf bepalen of zij/hij meer uren wil werken.

Uitsluitingen Er wordt niet bemiddeld voor profit-organisaties. Er wordt niet bemiddeld voor privépersonen. Het vrijwilligerswerk mag niet het karakter van onbetaalde arbeid hebben. Het vrijwilligerswerk mag geen bezuinigingsmaatregel ten opzichte van betaalde arbeid zijn.

In een vrijwilligersovereenkomst staan afspraken tussen de vrijwilliger en de organisatie. Bijvoorbeeld over de werkzaamheden, een eventuele onkostenvergoeding, proefperiode, opzegtermijn, enzovoort. Niet alle vrijwilligersorganisaties werken met een overeenkomst. Het is niet verplicht, maar het is aan te raden. Klik hier voor een modelovereenkomst.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Je kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

Werkt jouw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking?  Als de organisatie zich aanmeldt op deze website, dan kunnen vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs heeft de gemeente een collectieve verzekering afgesloten. Je bent hierdoor automatisch verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk als je een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. Brandweer- en politievrijwilligers kunnen hier geen gebruik van maken.

Je meldt eerst de schade bij je eigen verzekering of die van de (vrijwilligers)organisatie. Wordt je aanvraag daar niet in behandeling genomen, dan kunt je een beroep doen op deze speciale verzekering van de gemeente.

Als je vrijwilligerswerk doet, krijg je soms een vergoeding. Deze vergoeding is in sommige gevallen niet belast. Meer informatie vind je op de site van de belastingdienst

Doe je vrijwilligerswerk voor een ANBI? Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag je een bedrag aftrekken als een gewone gift.

 

N.B. Als je een uitkering hebt en je ontvangt vergoedingen voor je vrijwilligerswerk, dan heb je niet alleen te maken met de Belastingdienst, maar ook met je uitkerende instantie. Meer informatie kun je krijgen van het UWV of van je consulent bij de Dienst Sociale Zaken.

Heb je  een uitkering en wil je vrijwilligerswerk gaan doen? Dat mag. Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om je  sociale contacten te onderhouden of om een zakelijk netwerk op te bouwen.

Heb je  een WW-uitkering? Dan heb je  toestemming van het UWV nodig voordat je met vrijwilligerswerk kunt beginnen. Het vrijwilligerswerk mag je kans op betaald werk namelijk niet verkleinen. Daarnaast beoordeelt het UWV of het werk dat je wilt gaan doen, ook echt vrijwilligerswerk is. Meer informatie vind je op de website van het UWV.

Heb je een andere uitkering van het UWV? Kijk hier welke regels gelden.

Heb je een bijstandsuitkering van de gemeente Heiloo? Neem dan contact op met je consulent van de Dienst Sociale Zaken.

‘Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.’ Dat is de officiële definitie van vrijwilligerswerk.

Zoals uit de definitie blijkt, heeft vrijwilligerswerk een aantal kenmerken:

  • Het is onbetaald.
  • Het is niet verplicht.
  • Het komt ten goede aan anderen of de samenleving.
  • Er is een zekere mate van organisatie.

Op zich heeft vrijwilligerswerk geen winstoogmerk, maar het kan wel binnen een winstgevende onderneming plaatsvinden. Sommige vrijwilligers werken immers bij betaalde voetbalorganisaties of grote zorginstellingen, zoals ziekenhuizen.

Belastingdienst en UWV Volgens de belastingdienst is een vrijwilliger een persoon die niet beroepshalve en op vrijwillige basis werkzaamheden verricht. Dit doet deze persoon voor een organisatie of instelling die niet is onderworpen aan de vennootschapsbelasting, of voor een sportorganisatie, of voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI), zonder dat hij daarvoor een reële arbeidsbeloning ontvangt.

In de Regeling vrijwilligerswerk in de WW die het UWV hanteert, is de definitie verder uitgebreid en aangescherpt.