Organisatieondersteuning

Het Vrijwilligers Informatie Punt Castricum (VIP)  biedt (vrijwilligers)organisaties en verenigingen ondersteuning op het terrein van vrijwilligersbeleid en organisatievraagstukken om zo actueel en toekomstgericht te blijven!

 • Ondersteuning bij het werven, behouden, begeleiden en de beëindiging van de samenwerking met vrijwilligers
 • Adviseren bij organisatievraagstukken, knelpunten en conflicten
 • Trainingen en workshops via Vrijwilligersacademie BUCH
 • Antwoorden op veelgestelde vragen over vrijwilligerswerk en beleid (zie hieronder)

Voor meer informatie of een afspraak maken: neem contact op met het VIP Castricum.

 

Contact

 

Veelgestelde vragen

Hoe maak ik mijn organisatie veilig?

Sociale veiligheid bij vrijwilligersorganisaties en verenigingen in de BUCH De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo vinden het belangrijk dat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties veilig hun werk kunnen doen en dat vrijwilligersorganisaties een beleid hebben op het gebied van sociale veiligheid. Daarvoor hebben de vrijwilligerssteunpunten in de vier gemeenten een aantal instrumenten ontwikkeld. Die kunnen de vrijwilligersorganisaties helpen het beleid goed op te zetten.

Onderzoek heeft aangetoond dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

Per 1 november 2018 is de landelijke regeling Gratis VOG uitgebreid. Voor alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheids- en risicovolle situatie wordt de VOG gratis beschikbaar. De vrijwilligersorganisaties die beleid hebben ontwikkeld en afspraken hebben gemaakt over het voorkomen van (seksueel) overschrijdend gedrag komen daarvoor in aanmerking.

Hoe maakt u preventief beleid? Een goed aannamebeleid voor vrijwilligers, het samen vaststellen van omgangsregels en het informeren van alle betrokkenen in uw organisatie, het zijn stappen waarmee u preventief beleid vorm geeft in uw organisatie. Met het volgende stappenplan zet u uw organisatie als veilige organisatie op de kaart en dat geeft vertrouwen aan alle betrokkenen.

Stap 1: Maak het ongewenst gedrag bespreekbaar Ongewenst gedrag kan bij elke organisatie of vereniging voorkomen. Daarom is het belangrijk het onderwerp bespreekbaar te maken in de organisatie.  Zet als bestuur het onderwerp minstens één keer per jaar op de agenda. Vertel bijvoorbeeld tijdens een algemene ledenvergadering of een vrijwilligersbijeenkomst wat jullie doen op dit gebied. Door steeds opnieuw aandacht te geven aan het voorkomen van seksueel ongewenst gedrag en misbruik, verkleint u de kans dat het gebeurt.

Stap 2:  Maak een risicoanalyse Bij een risicoanalyse gaat het erom te kijken wie wanneer en waar in de gelegenheid is ongewenst gedrag te vertonen en wie wanneer en waar kwetsbaar is. Bewustwording van het bestuur, begeleiders, vrijwilligers en de cultuur binnen de organisatie zijn hierbij belangrijk. Als u de risico’s kent kunt u aan de slag met preventie. Dus hoe u voorkomt dat er risicovolle situaties ontstaan.

Stap 3:  Maak gedragsregels en omgangsregels De omgangsregels maakt u voor de hele organisatie: voor vrijwilligers, medewerkers, deelnemers, bestuur, echt iedereen. Het belangrijkste doel ervan is respect voor elkaar. Door over omgangregels te praten, heeft u het automatisch ook over veiligheid binnen de organisatie. Op een positieve manier. Iedereen weet dan wat de normen zijn, dus weet iedereen ook wat ongewenst gedrag is.

Gedragsregels (ook wel gedragscode genoemd) maakt u voor begeleiders, dus voor vrijwilligers die een verantwoordelijkheid hebben voor deelnemers zoals bijvoorbeeld kinderen, jongeren of mensen met een verstandelijke beperking. Gedragsregels zijn, anders dan omgangsregels, afdwingbaar.

Stap 4:  Maak een aanstellingsbeleid Veiligheid in uw vrijwilligersorganisatie begint al met het kiezen van goede vrijwilligers. Als u gaat werven, wees dan kritisch tijdens de sollicitatiegesprekken. Beter iemand afwijzen als u twijfelt, dan het risico lopen dat het misgaat. Wees duidelijk over uw verwachtingen, ook naar bestaande vrijwilligers. Zorg dat iedereen de gedragsregels tekent. En vraag naar of bied een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan bij kwetsbare functies of doelgroepen.

Stap 5:  Ontwikkel een Meldprotocol en stel een Vertrouwens(contact)persoon aan Met een meldprotocol zet u precies op een rij wat er moet gebeuren als het een keer mis gaat. Door dit vooraf te doen voorkomt u misverstanden en verwarring. Daar komt nog bij dat het voor veel mensen, zoals ouders en familie, een gerust gevoel geeft dat zoiets goed geregeld is. Met een vertrouwens(contact)persoon is er iemand in de organisatie waar iedereen met vragen of twijfels terecht kan. Ook bijvoorbeeld ouders en deelnemers aan de activiteiten. Als u een vertrouwens(contact)persoon hebt, maakt u duidelijk dat u veiligheid in uw organisatie serieus neemt.

Stap 6:  Informeer alle betrokkenen over het beleid Informeer iedereen die betrokken is bij uw organisatie of vereniging over het beleid omtrent ongewenst gedrag en de preventie daarvan. Zorg dat het bestuur, de personeelsleden en vrijwilligers de gemaakte afspraken kennen. Stel ook leden, bezoekers en cliënten op de hoogte. Betrek ze waar mogelijk in de besluitvorming en zorg uiteindelijk voor heldere voorlichting over de noodzaak van preventief beleid. Denk hierbij aan website, nieuwsbrieven, posters, informatieavond, gadgets, brochures etc.

Toolkits Er zijn verschillende toolkits ontwikkeld waar veel voorbeelden te vinden zijn van onder meer:  risicoanalyses, omgangsregels, gedragscodes, meldprotocollen etc. de toolkit ‘In veilige handen’  de toolkit ‘Beleid seksuele intimidatie in de sport’ de toolkit ‘Een veilige kerk’

Vertrouwenspersoon voor vrijwilligersorganisaties in de BUCH Voor organisaties en verenigingen die (nog) geen eigen Vertrouwenspersoon hebben of bewust een Vertrouwenspersoon buiten de organisatie willen kiezen om drempels te verlagen, is het mogelijk om hun vrijwilligers, leden, cliënten te wijzen op de mogelijkheid hun verhaal te doen en adviezen te krijgen over hoe verder te handelen, bij een externe (kosteloze) deskundige Vertrouwenspersoon.

Vertrouwenspersoon voor de gemeenten Uitgeest en Castricum: Zita Onderwijzer, sociaal Raadsvrouw SOCIUS e-mail: zonderwijzer@socius-md.nl telefoon: 088 8876900

Vertrouwenspersoon voor de gemeenten Bergen en Heiloo: Marieke Kegels, Maatschappelijk dienstverlener MEE & de Wering e-mail: M.Kegels@meewering.nl telefoon: 06 28320488 of 088 0075 000 (vraag naar Marieke Kegels)

Ondersteuning door Vrijwilligers Informatie Punten De vier steunpunten voor vrijwilligerswerk in Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo bieden ondersteuning bij het maken van preventief beleid. Deze ondersteuning bestaat uit:

 • Informatieverstrekking door de steunpunten via hun websites, nieuwsbrieven en mediaberichten.
 • Individuele ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.
 • Voor meer informatie of een ondersteuningsvraag: maak een afspraak met het vrijwilligers informatiepunt in uw gemeente. 
Vrijwilligers Centrale in Bergen Annelieke Bosdijk 072 5191600 www.vcra.nl Vrijwilligers Informatie Punt Castricum Mieke Boot 0251 656562 www.vrijwilligerswerkcastricum.nl
Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest Sigrid Wijsman 06 48500912 www.vipuitgeest.nl Vrijwilligers Informatie Punt Heiloo Sigrid Wijsman 06 48500912 www.vipheiloo.nl

 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die van persoonsgegevens gebruikmaken, dus dit raakt ook jouw organisatie of vereniging.

Ondersteuning nodig?

 • Het NOV heeft een 7-stappenplan ontwikkeld dat  je op weg helpt  met het opstellen van privacybeleid, het bewaren van persoonsgegevens, het informeren van vrijwilligers hoe om te gaan met gegevens en het melden van datalekken.
 • Team sporservice Noord-Holland biedt een training: Uw sportvereniging AVG proof?
 • In het voorjaar wordt er in de BUCH-gemeenten meerdere bijeenkomsten  georganiseerd over dit onderwerp. Houd hiervoor de website van de vrijwilligersacademie in de gaten.

Als organisatie kunt je je vrijwilligersbeleid verbeteren en de betrokkenheid van vrijwilligers versterken door de dialoog met hen goed te organiseren.

Als vrijwilliger kun je meer betekenen voor de organisatie waarvoor je jezelf inzet.  Dat kan door deel te nemen aan vormen van medezeggenschap binnen de organisatie.

Meer informatie is te vinden op: http://www.medezeggenschapvrijwilligers.nl/

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud: voor het verbeteren van het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld kan wordt.

Op de website vrijwilligerswerk.nl  zijn verschillende handboeken en informatie te vinden. Deze kunnen ondersteunen bij het maken en onderhouden van vrijwilligersbeleid.

Uiteraard kan het Vrijwilligers Informatie Punt u ook ondersteuning bieden.

Algemene voorwaarden gebruik digitale vacaturebank www.vrijwilligerswerkcastricum.nl

 

Vrijwilligerswerkcastricum.nl is een digitale vacaturebank die vrijwilligersorganisaties en potentiële vrijwilligers bij elkaar brengt in Castricum, Akersloot en Limmen. Stichting Welzijn Castricum (VIP Castricum) is eigenaar en beheerder van de digitale vacaturebank. Aan het gebruik van de digitale vacaturebank zijn voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat de digitale vacaturebank een veilige en aangename plek is voor alle bezoekers.

 

Voorwaarden voor vrijwilligersorganisaties/ maatschappelijke initiatieven

 

Organisaties/initiatieven kunnen een account maken op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl.

Voorwaarden daarvoor zijn:

 • De organisatie heeft geen winstoogmerk
 • De organisatie voert activiteiten met een maatschappelijk doel uit
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie betreft een buurt – of groepsinitiatief
 • De organisatie heeft vrijwilligers uit de gemeente Castricum nodig.

 

Een medewerker van het Vrijwilligers Informatie Punt Castricum (VIP)  bepaalt of een organisatie aan deze voorwaarden voldoet voordat het account actief wordt. Voor nieuwe organisaties of buurt- en groepsinitiatieven geldt dat er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvindt. Vervolgens wordt het account geactiveerd en kan de organisatie vrijwilligersvacatures aanmaken.

 

Voor het gebruik van de vacaturebank stellen wij de volgende eisen:

 

 1. Organisaties met een makelaarsfunctie of buurtfunctie plaatsen geen vacatures voor derden, m.u.v. vacatures voor buurt- of groepsinitiatieven (zonder juridische vorm zoals een stichting of vereniging).
 2. De organisatie heeft tenminste één contactpersoon binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor de werving, aanname en begeleiding van vrijwilligers.
 3. De organisatie zorgt ervoor dat reacties op vacatures tijdig en gepast worden beantwoord.
 4. De organisatie zorgt ervoor dat de informatie in de openstaande vacatures actueel is, evenals de contactinformatie die daaraan is gekoppeld.
 5. De organisatie stelt VIP Castricum op de hoogte van het resultaat van bemiddeling van potentiële vrijwilligers via e-mail of telefonisch.
 6. De organisatie streeft naar een prettige werkomgeving voor vrijwilligers.
 7. Organisaties die werken met minderjarigen en/of mensen met een beperking, werken aan een preventief beleid om seksueel misbruik van minderjarigen door vrijwilligers te voorkomen.  

 

Vacatures voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De vacature voor vrijwilligerswerk betreft geen functie die korter dan een jaar geleden door een betaalde medewerker werd uitgevoerd.
 • De vacature voor vrijwilligerswerk vraagt niet meer dan 20 uur inzet per week.
 • Er is begeleiding vanuit de organisatie aanwezig voor de vrijwilliger.

 

Vrijwilligers

Particulieren kunnen zich inschrijven als vrijwilliger met als doel om zich te oriënteren op vrijwilligerswerk. Zij worden dan uitgenodigd bij het Vrijwilligers Informatie Punt voor een intakegesprek en bij gebleken geschiktheid verwezen naar de organisatie die de vrijwilligers zoekt. De organisatie heeft te allen tijde de laatste stem om met betreffende vrijwilliger in zee te gaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat medewerkers van re-integratiebureaus zich inschrijven als vrijwilliger en op die manier vacatures zoeken voor hun klanten. Wij raden u aan dat uw klant zichzelf inschrijft en u samen met hem/haar zoekt, of dat hij/zij een afspraak maakt voor een bemiddelingsgesprek, indien gewenst, samen met u. Ook is het niet toegestaan om organisaties te benaderen met andere intenties dan het vrijwilligerswerk, zoals het plegen van acquisitie voor verkoopdoeleinden.

 

Teksten van plaatsingen op de digitale vacaturebank.

Alle teksten/foto’s op de digitale vacaturebank moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden en worden door een medewerker van het Steunpunt Vrijwilligerswerk gecontroleerd en indien nodig aangepast. Voorwaarden voor de inhoud van teksten:

 • Contactgegevens zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen in vacatureteksten is niet toegestaan. De contactgegevens worden na het intakegesprek bij de vacaturebank aan de vrijwilliger gegeven of de organisatie wordt op de hoogte gebracht van de interesse van de vrijwilliger.
 • Het is niet toegestaan om commerciële of semi-commerciële advertenties te plaatsen.
 • U mag uzelf niet voordoen als een andere persoon/organisatie. Bij verwarring omtrent de identiteit van de organisatie of een persoon behoudt de vacaturebank zich het recht voor om plaatsing te weigeren dan wel te schrappen.
 • Wat betreft de inhoud van vacatures vragen wij u uw berichten niet te lang te maken. Te lange berichten worden mogelijk ingekort of niet gepubliceerd. Voorzie de vacature van een passende foto van het werk, als tweede foto kan het logo van de organisatie gebruikt worden. De voorwaarden voor het plaatsen van een foto, zoals het verantwoordelijkheid nemen voor auteursrechten, kunt u nagaan bij het onderdeel ‘Content (tekst en beeld)’ in deze ‘Algemene voorwaarden gebruik digitale vacaturebank’.
 • Wij hebben het recht om uw plaatsing te verwijderen indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om aanmeldingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

 

Content (tekst en beeld)

 

Voor alle content gelden bovendien de onderstaande bepalingen:

 

 • De aanbieder dient gerechtigd te zijn om content te plaatsen, openbaar te maken en/of aan te bieden, dan wel vanuit de positie van eigenaar van de content dan wel als rechthebbende daartoe.
 • Een aanbieder mag geen content plaatsen en/of openbaar maken, c.q. overbrengen, die inbreuk maakt op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 • Het is niet toegestaan dat aanbieders content plaatsen die software-virussen bevatten en/of content te plaatsen die op enige wijze de computers van gebruikers van Stichting Welzijn Castricum (VIP Castricum) kunnen beschadigen of de werking van de servers nadelig kunnen beïnvloeden.
 • Het is een aanbieder niet toegestaan spam te plaatsen op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.
 • Het is een aanbieder niet toegestaan om maatschappelijk ongewenste content te plaatsen.
 • Het is de aanbieder niet toegestaan om seksueel getinte content te plaatsen. De beoordeling hiervan is aan de medewerker van het Steunpunt Vrijwilligerswerk en is niet vatbaar voor discussie.
 • Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die mensen en of bedrijven nadelig wegzetten en/of kunnen beledigen of vernederen, discrimineren of welke haatdragende inhoud dan ook heeft.
 • Het is aanbieders niet toegestaan om content te plaatsen van gewonde mensen, en of van mensen waarvan verwacht kan worden dat zij niet willen worden getoond op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl in hun huidige situatie.
 • Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die inbreuk maakt op de privacy van derden of wettelijke rechten van derden.
 • Door het plaatsen van materiaal op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Sommige plaatsingen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten, social media of niet aan ons gelieerde websites.
 • Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw advertenties getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen.

 

Privacy

Wanneer u zich inschrijft op de site www.vrijwilligerswerkcastricum.nl worden uw gegevens opgenomen in een digitaal bestand. Vrijwilligers Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Organisaties/initiatieven   

Verantwoordelijkheid

Stichting Welzijn Castricum (Vrijwilligers Informatie Punt Castricum) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van teksten op de digitale vacaturebank en andere websites en webservices waar de inhoud van de vacaturebank of delen daarvan getoond wordt. 

Disclaimer

De informatie op deze website trachten wij zo compleet mogelijk te maken. Heeft u toch nog vragen, schroomt u dan niet deze aan ons voor te leggen! Stichting Welzijn Castricum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, type- of drukfouten op deze website.  Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voor wat betreft de vacatures, presentatieteksten, beoordelingen en reacties, noch voor verdere schade die hiervan een gevolg kan zijn.

Voor organisaties/initiatieven geldt dat hun contactgegevens worden verwijderd als de organisatie hier zelf om vraagt of niet meer bestaat. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk stuurt uitsluitend relevante informatie voor de organisatie per post of per e-mail. Bij de inschrijving wordt gevraagd om toestemming tot het sturen van de nieuwsbrief en andere informatie. Er dient per organisatie wel een contactpersoon te worden aangewezen. De contactgegevens van organisaties worden niet aan commerciële partijen doorverkocht, maar kunnen wel openbaar worden gemaakt voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

In een vrijwilligersovereenkomst staan afspraken tussen de vrijwilliger en de organisatie. Bijvoorbeeld over de werkzaamheden, een eventuele onkostenvergoeding, proefperiode, opzegtermijn, enzovoort. Niet alle vrijwilligersorganisaties werken met een overeenkomst. Het is niet verplicht, maar het is aan te raden. Klik hier voor een modelovereenkomst.