Algemene voorwaarden gebruik digitale vacaturebank www.vrijwilligerswerkcastricum.nl

 

Vrijwilligerswerkcastricum.nl is een digitale vacaturebank die vrijwilligersorganisaties en potentiële vrijwilligers bij elkaar brengt in Castricum, Akersloot en Limmen. Het Vrijwilligers Informatie Punt Castricum (VIP is onderdeel van Welzijn Castricum) is eigenaar en beheerder van de digitale vacaturebank. Aan het gebruik van de digitale vacaturebank zijn voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat de digitale vacaturebank een veilige en aangename plek is voor alle bezoekers.

 

Voorwaarden voor vrijwilligersorganisaties/ maatschappelijke initiatieven

 

Organisaties/initiatieven kunnen een account maken op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl.

Voorwaarden daarvoor zijn:

 • De organisatie heeft geen winstoogmerk
 • De organisatie voert activiteiten met een maatschappelijk doel uit
 • De organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie betreft een buurt – of groepsinitiatief
 • De organisatie heeft vrijwilligers uit de gemeente Castricum nodig.

 

Een medewerker van het VIP Castricum bepaalt of een organisatie aan deze voorwaarden voldoet voordat het account actief wordt. Voor nieuwe organisaties of buurt- en groepsinitiatieven geldt dat er eerst een kennismakingsgesprek plaatsvindt. Vervolgens wordt het account geactiveerd en kan de organisatie vrijwilligersvacatures aanmaken.

 

Voor het gebruik van de vacaturebank stellen wij de volgende eisen:

 

 1. Organisaties met een makelaarsfunctie of buurtfunctie plaatsen geen vacatures voor derden, m.u.v. vacatures voor buurt- of groepsinitiatieven (zonder juridische vorm zoals een stichting of vereniging).
 2. De organisatie heeft tenminste één contactpersoon binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor de werving, aanname en begeleiding van vrijwilligers.
 3. De organisatie zorgt ervoor dat reacties op vacatures tijdig en gepast worden beantwoord.
 4. De organisatie zorgt ervoor dat de informatie in de openstaande vacatures actueel is, evenals de contactinformatie die daaraan is gekoppeld.
 5. De organisatie stelt het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) op de hoogte van het resultaat van bemiddeling van potentiële vrijwilligers via e-mail of telefonisch.
 6. De organisatie streeft naar een prettige werkomgeving voor vrijwilligers.
 7. Organisaties die werken met minderjarigen en/of mensen met een beperking, werken aan een preventief beleid om seksueel misbruik van minderjarigen door vrijwilligers te voorkomen.  

 

Vacatures voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De vacature voor vrijwilligerswerk betreft geen functie die korter dan een jaar geleden door een betaalde medewerker werd uitgevoerd.
 • De vacature voor vrijwilligerswerk vraagt niet meer dan 20 uur inzet per week.
 • Er is begeleiding vanuit de organisatie aanwezig voor de vrijwilliger.

 

Vrijwilligers

Particulieren kunnen zich inschrijven als vrijwilliger met als doel om zich te oriënteren op vrijwilligerswerk. Zij worden dan uitgenodigd bij het Vrijwilligers Informatie Punt voor een intakegesprek en bij gebleken geschiktheid verwezen naar de organisatie die de vrijwilligers zoekt. De organisatie heeft te allen tijde de laatste stem om met betreffende vrijwilliger in zee te gaan. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat medewerkers van re-integratiebureaus zich inschrijven als vrijwilliger en op die manier vacatures zoeken voor hun klanten. Wij raden u aan dat uw klant zichzelf inschrijft en u samen met hem/haar zoekt, of dat hij/zij een afspraak maakt voor een bemiddelingsgesprek, indien gewenst, samen met u. Ook is het niet toegestaan om organisaties te benaderen met andere intenties dan het vrijwilligerswerk, zoals het plegen van acquisitie voor verkoopdoeleinden.

 

Teksten van plaatsingen op de digitale vacaturebank.

Alle teksten/foto’s op de digitale vacaturebank moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden en worden door een medewerker van het Vrijwilligers Informatie Punt gecontroleerd en indien nodig aangepast. Voorwaarden voor de inhoud van teksten:

 • Contactgegevens zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen in vacatureteksten is niet toegestaan. De contactgegevens worden na het intakegesprek bij de vacaturebank aan de vrijwilliger gegeven of de organisatie wordt op de hoogte gebracht van de interesse van de vrijwilliger.
 • Het is niet toegestaan om commerciële of semi-commerciële advertenties te plaatsen.
 • U mag uzelf niet voordoen als een andere persoon/organisatie. Bij verwarring omtrent de identiteit van de organisatie of een persoon behoudt de vacaturebank zich het recht voor om plaatsing te weigeren dan wel te schrappen.
 • Wat betreft de inhoud van vacatures vragen wij u uw berichten niet te lang te maken. Te lange berichten worden mogelijk ingekort of niet gepubliceerd. Voorzie de vacature van een passende foto van het werk (let op auteursrechten), als tweede foto kan het logo van de organisatie gebruikt worden. De voorwaarden voor het plaatsen van een foto, zoals het verantwoordelijkheid nemen voor auteursrechten, kunt u nagaan bij het onderdeel ‘Content (tekst en beeld)’ in deze ‘Algemene voorwaarden gebruik digitale vacaturebank’.
 • Wij hebben het recht om uw plaatsing te verwijderen indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om aanmeldingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

 

Content (tekst en beeld)

 

Voor alle content gelden bovendien de onderstaande bepalingen:

 

 • De aanbieder dient gerechtigd te zijn om content te plaatsen, openbaar te maken en/of aan te bieden, dan wel vanuit de positie van eigenaar van de content dan wel als rechthebbende daartoe.
 • Een aanbieder mag geen content plaatsen en/of openbaar maken, c.q. overbrengen, die inbreuk maakt op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 • Het is niet toegestaan dat aanbieders content plaatsen die software-virussen bevatten en/of content te plaatsen die op enige wijze de computers van gebruikers van Stichting Welzijn Castricum (Vrijwilligers Informatie Punt) kunnen beschadigen of de werking van de servers nadelig kunnen beïnvloeden.
 • Het is een aanbieder niet toegestaan spam te plaatsen op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal.
 • Het is een aanbieder niet toegestaan om maatschappelijk ongewenste content te plaatsen.
 • Het is de aanbieder niet toegestaan om seksueel getinte content te plaatsen. De beoordeling hiervan is aan de medewerker van het Steunpunt Vrijwilligerswerk en is niet vatbaar voor discussie.
 • Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die mensen en of bedrijven nadelig wegzetten en/of kunnen beledigen of vernederen, discrimineren of welke haatdragende inhoud dan ook heeft.
 • Het is aanbieders niet toegestaan om content te plaatsen van gewonde mensen, en of van mensen waarvan verwacht kan worden dat zij niet willen worden getoond op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl in hun huidige situatie.
 • Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die inbreuk maakt op de privacy van derden of wettelijke rechten van derden.
 • Door het plaatsen van materiaal op www.vrijwilligerswerkcastricum.nl geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden. Sommige plaatsingen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten, social media of niet aan ons gelieerde websites.
 • Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw advertenties getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen.

 

Privacy

Wanneer u zich inschrijft op de site www.vrijwilligerswerkcastricum.nl worden uw gegevens opgenomen in een digitaal bestand. Vrijwilligers Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden. Organisaties/initiatieven   

Verantwoordelijkheid

Stichting Welzijn Castricum (Vrijwilligers Informatie Punt) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van teksten op de digitale vacaturebank en andere websites en webservices waar de inhoud van de vacaturebank of delen daarvan getoond wordt. 

Disclaimer

De informatie op deze website trachten wij zo compleet mogelijk te maken. Heeft u toch nog vragen, schroomt u dan niet deze aan ons voor te leggen! Stichting Welzijn Castricum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, type- of drukfouten op deze website.  Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voor wat betreft de vacatures, presentatieteksten, beoordelingen en reacties, noch voor verdere schade die hiervan een gevolg kan zijn.

Voor organisaties/initiatieven geldt dat hun contactgegevens worden verwijderd als de organisatie hier zelf om vraagt of niet meer bestaat. Het Vrijwilligers Informatie Punt stuurt uitsluitend relevante informatie voor de organisatie per post of per e-mail. Bij de inschrijving wordt gevraagd om toestemming tot het sturen van de nieuwsbrief en andere informatie. Er dient per organisatie wel een contactpersoon te worden aangewezen. De contactgegevens van organisaties worden niet aan commerciële partijen doorverkocht, maar kunnen wel openbaar worden gemaakt voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.